vn.

cf. Լկնիմ.

cf. ԼԿՏԱՆԱԼ.

Նոր եւ չքնաղ այն է, ի հնոցին չայրիլ, եւ ի մանկութեանն չլկտենալ։ Դու ծիծաղիս, եւ լկտենաս. (Ոսկ. մ. ՟Բ. 24։ Եբր. ՟Ժ՟Է։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ենամ, եցայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես լկտենամ
դու լկտենաս
նա լկտենայ
մեք լկտենամք
դուք լկտենայք
նոքա լկտենան
Imparfait
ես լկտենայի
դու լկտենայիր
նա լկտենայր
մեք լկտենայաք
դուք լկտենայիք
նոքա լկտենային
Aoriste
ես լկտեցայ
դու լկտեցար
նա լկտեցաւ
մեք լկտեցաք
դուք լկտեցայք
նոքա լկտեցան
Subjonctif
Présent
ես լկտենայցեմ
դու լկտենայցես
նա լկտենայցէ
մեք լկտենայցեմք
դուք լկտենայցէք
նոքա լկտենայցեն
Aoriste
ես լկտեցայց
դու լկտեսցիս
նա լկտեսցի
մեք լկտեսցուք
դուք լկտեսջիք
նոքա լկտեսցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լկտենար
դուք մի՛ լկտենայք
Impératif
դու լկտեցի՛ր
դուք լկտեցարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու լկտեսջի՛ր
դուք լկտեսջի՛ք