vn.

cf. Լկտանամ.

ձ.

Լկտենալ. լկտանալ. վարիլ լկտութեամբ. լրբանալ. անառակիլ. Որք յերգարան գինեաւ լկտին, եւ պակշոտեալ ծաղրու լցցին. յիսուս որդի։

Լկտեալ յանառակութեան. (Յաճախ. ՟Ե։)

Զլկիս զգաստացեալս, եւ զզգաստս լկտեցեալս. (Եզնիկ.։)