cf. Լող.

(յորմէ Լուղիլ. Ղուղիլ) cf. ԼՈՂ.

Որ կայր ի ներքոյ նորա ի լոյղ. (Վրդն. ծն.։)

Ի լոյղս անցանել ի նաւէն ի կղզին. (Արծր. ՟Ա. 3։)

Տեսանել զկանայս ի լոյղս։ Ի լոյղս զբոզսն տեսանել. (Ոսկ. մ. ՟Ա. 7։)