s.

aphis, plant-louse, wine-fretter, insect blight on plants.

s.

ԼՈՒԻՃ կամ ԼՎԻՃ. որպէս թէ Լուիկ. Որդն կամ ճճի եւ ուտիճ բուսոց եւ անկոց.

Լվիճ կամ այլ կերիչ չմերձենալ ի պարտէզդ. (Վստկ.։)