vn.

to scold, to reproach, to abuse, to imprecate.

չ. ն.

(լծ. ընդ յն. լիտօռէ՛օ) λοιδορέω, -έομαι convicior, probris insector. Բամբասել, նախատել. թշնամանալ. հայհոյել. անիծել. չարաբանել. պարսաւադիր լինել.

Վրիպակ ազդեցմամբ զկենացն բան (զքրիստոս) լուտացաւ լեզուս. (Պիտ.։)

Ընդդիմարան լուտացօղս. (Նար. ՟Ժ՟Ա։)

Բանս յանդիմանութեան, եւ լուտացօղ ապառում խռովութիւն ի վերայ արքայորդւոյն ածէի. (Յհ. կթ.։)

Ընդդէմ ամենեցուն լուտայ։ Բամբասեցա՞ր յումեքէ, նախատեցար, լուտացաւ ընդնէմ քո. (Սարգ. յկ. ՟Ը։ եւ Սարգ. ՟ա. պետ. ՟Է։)

Ոչ եւս յաւելից լուտալ զերկիր վասն գործոց մարդկան։ Ոչ յաւելիցն լուտալ զերկիր ... քանզի ոչ է պարտ յաւելուլ ի վերոյ եղելոցն նորոգ նզովս. (Փիլ. լին. ՟Բ. 54։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես լուտամ
դու լուտաս
նա լուտայ
մեք լուտամք
դուք լուտայք
նոքա լուտան
Imparfait
ես լուտայի
դու լուտայիր
նա լուտայր
մեք լուտայաք
դուք լուտայիք
նոքա լուտային
Aoriste
ես լուտացայ
դու լուտացար
նա լուտացաւ
մեք լուտացաք
դուք լուտացայք
նոքա լուտացան
Subjonctif
Présent
ես լուտայցեմ
դու լուտայցես
նա լուտայցէ
մեք լուտայցեմք
դուք լուտայցէք
նոքա լուտայցեն
Aoriste
ես լուտացայց
դու լուտասցիս
նա լուտասցի
մեք լուտասցուք
դուք լուտասջիք
նոքա լուտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լուտար
դուք մի՛ լուտայք
Impératif
դու լուտացի՛ր
դուք լուտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու լուտասջի՛ր
դուք լուտասջի՛ք