s.

place ef silence;
—ք, silence;
—ք Պիւթագորացւոց, the five years' silence imposed on his scholars by Pythagoras.

adj.

Վայր լռութեան եւ հանդարտութեան (իրօք կամ նմանութեամբ).

Զբեռն պարտեացս թեթեւացո՛, զոր ի լռարանի մտացս ամփոփման մահճացն լռարանի. (Անան. եկեղ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լռարան լռարանք
accusatif լռարան լռարանս
génitif լռարանի լռարանաց
locatif լռարանի լռարանս
datif լռարանի լռարանաց
ablatif լռարանէ լռարանաց
instrumental լռարանաւ լռարանաւք