s.

silence.

s.

լռելն լռութիւն.

Լռելութեամբն ցուցանելով անհասանելի ինքեանց զխնդրելն ի նմանէ. (Նիւս. երգ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif լռելութիւն լռելութիւնք
accusatif լռելութիւն լռելութիւնս
génitif լռելութեան լռելութեանց
locatif լռելութեան լռելութիւնս
datif լռելութեան լռելութեանց
ablatif լռելութենէ լռելութեանց
instrumental լռելութեամբ լռելութեամբք