va.

to cause to hear.

ն.

ἁκουστίζω audire facio. տալ լսել. լսելի առնել. Լուուցանել.

Առ յականէ տեսողացն եւ առ յունկանէ լսողացն զտեսիլ իւր եւ զբանն իւր լսուցանէր. (Եփր. համաբ.։)

Լսոյց նոցա զպատգամն. (Մծբ. ՟Ը։)

Լսեցոյց լիձ մի ըստ միոջէ. (Խոսրովիկ.։)

Լսեցո՛ ինձ զձայն քո. (Նար. երգ. ՟Բ. 14։)

Ինձ լսեցո՛ զլուր քո ձայնին։ Ննջեցայս մեր լսեցո՛ զաստուածային բարբառըդ քո. (Յիսուս որդի.։ Շար.։)

Եւ այլ երբէք գոչիւն միայն լսեցուցանէ. (Սարկ. շարժ.։)

Զխուլս լսեցուցանէր, եւ զհամրս ի խօսս ածէր. (Հ=Յ. մայ. ՟Ի՟Զ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լսեցուցանեմ
դու լսեցուցանես
նա լսեցուցանէ
մեք լսեցուցանեմք
դուք լսեցուցանէք
նոքա լսեցուցանեն
Imparfait
ես լսեցուցանեի
դու լսեցուցանեիր
նա լսեցուցանէր
մեք լսեցուցանեաք
դուք լսեցուցանեիք
նոքա լսեցուցանեին
Aoriste
ես լսեցուցի
դու լսեցուցեր
նա լսեցոյց
մեք լսեցուցաք
դուք լսեցուցէք
նոքա լսեցուցին
Subjonctif
Présent
ես լսեցուցանիցեմ
դու լսեցուցանիցես
նա լսեցուցանիցէ
մեք լսեցուցանիցեմք
դուք լսեցուցանիցէք
նոքա լսեցուցանիցեն
Aoriste
ես լսեցուցից
դու լսեցուսցես
նա լսեցուսցէ
մեք լսեցուսցուք
դուք լսեցուսցջիք
նոքա լսեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լսեցուցաներ
դուք մի՛ լսեցուցանէք
Impératif
դու լսեցո՛
դուք լսեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լսեցուցանիջիր
դուք լսեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լսեցուսջի՛ր
դուք լսեցուսջի՛ք