vn.

to become white, to whiten, to bleach.

չ.

ԼՍՆԱՆԱՄ որ եւ ԼՍՆԻԼ. λευκαίνομαι, λευκαντίζω albesco, albus evado. Սպիտականալ ըստ իմիք. սպիտակ եւ փայլուն երեւիլ որպէս զլուսն. ճերմկնալ, ճերմկիլ.

Որ երկնչի, լսնանան երեսոք. եւ որ ամաչէ, դեղնի. (Վրդն. ծն.։)

Դառնանջուրք ի կարկուտ եւ ի ձիւն եւ ի սառն, եւ որթն դառնայ ի գինի, եւ լսնանայ. (Եփր. ծն.։)

Եղիցի ի տեղի կեղոյն սպիտակ փայլուն լսնացեալ։ Լինիցի տեղի այրեցածին փայլուն, կամ լսնացեալ. (Ղեւտ. ՟Ծ՟Գ. 19. 24. 38. 39։)

Դոյզն պալար փայլունակ տգեղ լսնացեալ. (Նար. ՟Ի՟Դ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես լսնանամ
դու լսնանաս
նա լսնանայ
մեք լսնանամք
դուք լսնանայք
նոքա լսնանան
Imparfait
ես լսնանայի
դու լսնանայիր
նա լսնանայր
մեք լսնանայաք
դուք լսնանայիք
նոքա լսնանային
Aoriste
ես լսնացայ
դու լսնացար
նա լսնացաւ
մեք լսնացաք
դուք լսնացայք
նոքա լսնացան
Subjonctif
Présent
ես լսնանայցեմ
դու լսնանայցես
նա լսնանայցէ
մեք լսնանայցեմք
դուք լսնանայցէք
նոքա լսնանայցեն
Aoriste
ես լսնացայց
դու լսնասցիս
նա լսնասցի
մեք լսնասցուք
դուք լսնասջիք
նոքա լսնասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լսնանար
դուք մի՛ լսնանայք
Impératif
դու լսնացի՛ր
դուք լսնացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու լսնասջի՛ր
դուք լսնասջի՛ք