ն.

ԼՔԵՑՈՒՑԱՆԵԼ. Իբր Լքուցանել. կամ յետս քեցել. անյոյս առնել.

Զպնդակազմ նահատակս կարող է գինի լուծանել եւ լքեցուցանել. (Եփր. ծն.։)

Զի ամենայն հնարիւք լքեցուսցանեն զնոսագոնեայ ի գալստեանէ անտի տեառն մերոյ։ Զայսոսիկ՝ որ ի տեառնէ անտի մերմէ լքեցուցանե զնոսա ոչ կարէին. (Եփր. ՟բ. թես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լքեցուցանեմ
դու լքեցուցանես
նա լքեցուցանէ
մեք լքեցուցանեմք
դուք լքեցուցանէք
նոքա լքեցուցանեն
Imparfait
ես լքեցուցանեի
դու լքեցուցանեիր
նա լքեցուցանէր
մեք լքեցուցանեաք
դուք լքեցուցանեիք
նոքա լքեցուցանեին
Aoriste
ես լքեցուցի
դու լքեցուցեր
նա լքեցոյց
մեք լքեցուցաք
դուք լքեցուցէք
նոքա լքեցուցին
Subjonctif
Présent
ես լքեցուցանիցեմ
դու լքեցուցանիցես
նա լքեցուցանիցէ
մեք լքեցուցանիցեմք
դուք լքեցուցանիցէք
նոքա լքեցուցանիցեն
Aoriste
ես լքեցուցից
դու լքեցուսցես
նա լքեցուսցէ
մեք լքեցուսցուք
դուք լքեցուսցջիք
նոքա լքեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լքեցուցաներ
դուք մի՛ լքեցուցանէք
Impératif
դու լքեցո՛
դուք լքեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լքեցուցանիջիր
դուք լքեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լքեցուսջի՛ր
դուք լքեցուսջի՛ք