va.

to weaken, to enfeeble;
to dispirit, to discourage, to dismay, to drive to despair.

ն.

παραλύω, καταπαύω dissolvo. որ եւ ասի ԼՈՒԾԱՆԵԼ. Տալ. լքանիլ թուլացուցանլ. ԴՎհատեցուցանել. Կթուցանել. մեղկացուցանել. կասեցուցանել. թուլցընել, լղքեցնել.

Ի փախուստ դարձաւ ... Զի տէր լքոյց զնա։ Լքոյց զնոսա զարհուրեցուցեալ։ Լքոյց զիս, եւ արար յապականութիւն։ Լքուցանէին զձեռս ժողովրդեանն։ Ոտք քո ընթանան, եւ լքուսցեն զքեզ. եւ այլն։ Զհետ մտեալ կամի զքեզ լքեցուցանել. (Եղիշ. ՟Գ։)

Լքուցանէր զձեռս մարտիկ նահատակացն. (Պիտ.։)

Խորհուրդքն զմեզ մեղկեն եւ լքուցանեն. (Խոսր.։)

Իսկ (Նար. լ.)

Զպատասխանութեանն յոյս լքուցեալ. իբր լքեալ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես լքուցանեմ
դու լքուցանես
նա լքուցանէ
մեք լքուցանեմք
դուք լքուցանէք
նոքա լքուցանեն
Imparfait
ես լքուցանեի
դու լքուցանեիր
նա լքուցանէր
մեք լքուցանեաք
դուք լքուցանեիք
նոքա լքուցանեին
Aoriste
ես լքուցի
դու լքուցեր
նա լքոյց
մեք լքուցաք
դուք լքուցէք
նոքա լքուցին
Subjonctif
Présent
ես լքուցանիցեմ
դու լքուցանիցես
նա լքուցանիցէ
մեք լքուցանիցեմք
դուք լքուցանիցէք
նոքա լքուցանիցեն
Aoriste
ես լքուցից
դու լքուսցես
նա լքուսցէ
մեք լքուսցուք
դուք լքուսցջիք
նոքա լքուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ լքուցաներ
դուք մի՛ լքուցանէք
Impératif
դու լքո՛
դուք լքուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու լքուցանիջիր
դուք լքուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու լքուսջի՛ր
դուք լքուսջի՛ք