s.

γλαυκότης glaucus color. Խաժակն գոլ.

Անանջատելի պատահումն՝ խաժակնութիւն, արծռընկութիւն. (Պորփ. եւ Անյաղթ պորփ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խաժակնութիւն խաժակնութիւնք
accusatif խաժակնութիւն խաժակնութիւնս
génitif խաժակնութեան խաժակնութեանց
locatif խաժակնութեան խաժակնութիւնս
datif խաժակնութեան խաժակնութեանց
ablatif խաժակնութենէ խաժակնութեանց
instrumental խաժակնութեամբ խաժակնութեամբք