s.

kitchen;
աղախին ի —ի, kitchen-maid;
լուացաջուր —ի, dishwater.

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խահարան խահարանք
accusatif խահարան խահարանս
génitif խահարանի խահարանաց
locatif խահարանի խահարանս
datif խահարանի խահարանաց
ablatif խահարանէ խահարանաց
instrumental խահարանաւ խահարանաւք