adj.

calm, tranquil, serene, peaceful, undisturbed, quiet;
— միտք, serene mind;

adv.

—, —աբար, placidly, peacefully, calmly, quietly, serenely.

adj.

(լծ. յն. ղալի՛նիօս). γαλήνιος, γαληνός, ἠσυχός, ἠσύχιος (յորմէ սուքիաս) tranquillus, quietus, placidus Հանդարտ. անդորր. անքոյթ. անխռով. պարզ.

Խաղաղ նաւահանգիստ. (Ժմ. Լմբ. ատ.։)

անքոյթ նաւահանգիստ՝ խաղաղ ի հողմոց եւ ի մրկաց. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ժ՟Դ։)

Խաղաղ ի մրկէ. (Բրսղ. մրկ.։)

Խաղաղ մանկասնութիւնն զարգանան. (Պիտ.։)

adv.

ԽԱՂԱՂ. մ. ԽԱՂԱՂԱԲԱՐ. ἠσυχῆ quiete, placide Խաղաղութեամբ. հանդարտաբար. հանդարտիկ. հեզիկ. մեղմով.

Զջուրն սելովայ որ գնայ խաղաղ. (Ես. ՟Ը. 6։)

Զմկանուսն պի ներքոյ նաւացն խաղաղաբար տարածելով։ Խաղաղաբար պատասխանեալ ասէր. (ՃՃ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխաղաղասէր

Բազմախաղաղ

Խաղաղածաւալ

Խաղաղական

Խաղաղակեաց

Խաղաղակոյտ

Խաղաղամբոխ

Խաղաղանամ, ացայ

Խաղաղապահ, ից

Խաղաղասէր

Խաղաղասիգ

Խաղաղասիրութիւն, ութեան

Խաղաղասիք

Խաղաղարար, աց

Խաղաղարարութիւն, ութեան

Խաղաղացուցանեմ, ուցի

Խաղաղաւէտ

Խաղաղեմ, եցի

Խաղաղիկ

Խաղաղիմ, եցայ

Voir tout