adj.

flowing, running, fluid;

s.

cf. Խաղացք.

adj.

Որ խաղայ գնայ. շարժուն. հոսանուտ.

Լոյծ եւ խաղաց բնութիւն ջուրց. (Վեցօր. ՟Ա. ՟Դ. ստէպ։)

Խաղաց գնացիւք վարդապետութեանն լնու բանն զծագս երկրի. (Սեբեր. ՟Ը։)

Իբրեւ տեսին զանհաւան խաղաց բնութիւնն. (Եփր. յես.։ գրի Խաղաց՝ եւ իբր խախաց։ Եփր. համաբ.։)

s.

ԽԱՂԱՑՔ, ցից. գ. cf. ԽԱՂԱՑՈՒՄՆ.

Յորժամ խաղացք ջուրցն ցածնուցուն. (Եւս. քր. ՟Ա։)

Անշարժ կամ, ասեն, գնացք խաղացիցն (ջուրց ծովու). (Վեցօր. ՟Է. յորմէ եւ Շիր.։)

Սերմանց ոչ նոյնպիսի, այլ ի բնական եւ յանշնչական խաղացիցն. (Եզնիկ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Ամպախաղաց

Անխաղաց

Արագախաղաց

Գրթախաղաց

Դիւրախաղաց

Եթերախաղաց

Երագախաղաց

Զուգախաղաց

Զօրախաղաց լինիմ

Ինքնախաղաց

Լարախաղաց, ի

Լարախաղացութիւն, ութեան

Խաղացող, աց

Խաղացումն, ման

Խաղացուցանեմ, ուցի

Խաղացք, ցից

Ծանրախաղաց

Հինախաղաց ժամանակ

Հոգիախաղաց

Հրախաղաց, ի

Voir tout