vn.

to be unskilful or inexpert;
to leave off a habit, to break a custom.

ն.

Խամ լինել. անկիրթ գտանիլ. անգործ մնալ. յուլանալ. կորուսանել զմարզութիւն.

Ոչ թողուցուցանէ դրժօղ դատարկութեամբն խամանալ զիւրսն։ անվարժիցն եւ խամացելոց լսելեաց դժնդակալուր սրայն է պատմութիւն. (Պիտ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խամանամ
դու խամանաս
նա խամանայ
մեք խամանամք
դուք խամանայք
նոքա խամանան
Imparfait
ես խամանայի
դու խամանայիր
նա խամանայր
մեք խամանայաք
դուք խամանայիք
նոքա խամանային
Aoriste
ես խամացայ
դու խամացար
նա խամացաւ
մեք խամացաք
դուք խամացայք
նոքա խամացան
Subjonctif
Présent
ես խամանայցեմ
դու խամանայցես
նա խամանայցէ
մեք խամանայցեմք
դուք խամանայցէք
նոքա խամանայցեն
Aoriste
ես խամացայց
դու խամասցիս
նա խամասցի
մեք խամասցուք
դուք խամասջիք
նոքա խամասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խամանար
դուք մի՛ խամանայք
Impératif
դու խամացի՛ր
դուք խամացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խամասջի՛ր
դուք խամասջի՛ք