s.

sting;
spur, goad, prickle;

fig.

incentive;
—ք մտաց, խղճի, remorse, stings of conscience, compunction.

s.

σκόλοψ (որ թարգմանի եւ Խոչ) colus aculentus, sudes, stimulus Գործի խթելոյ. Խթան. խայթոց.

տուաւ ինձ խայթ մարմնոյ՝ հրեշտակ սատանան կռփել զիս. (՟Բ. Կոր. ՟Ժ՟Բ. 7։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Բազմախխայթ

Բազմախղխայթ

Խայթահար, ի

Խայթահարեմ, եցի

Խայթեմ, եցի

Խայթոց, աց

Խայթոցաւոր, աց

Խայթուած, ոց

Խայթումն, ման

Խղխայթ, ից

Խղխայթեմ, եցի

Խղխայթիմ, եցայ

Voir tout