ԽԱՅՏԱՊԻՍԱԿ (կամ ԽԱՅՏԱՍՊԻՏԱԿ). cf. ԽԱՅՏԱԽՈՐԻՒ.

Զերիս գազանս նկարեալս դնէր զաւազանսն. Համօրէն խայտապիսակ ծնանէին. (Աթ. կամ Զքր. կթ. խչ.։) (ա՛յլ ձ. խայտասպիտակս)։

Ամենայն ոչխար որ ... Խայտապիսակ իցէ, այն յակոբու եղիցի. (Եփր. աւետար.։)

Ի բազմանալ խայտապիսակացն. (Վրդն. ծն.։)