adj.

spotted, checquered, dappled, speckled, variegated.

adj.

(Լծ. ընդ խայծ) ποικίλος, ῤαντός varius, aspersus. Գունագոյն. նկարէն. պիստակ. խատուտիկ. ալաճաթ.

Որ ոչ իցէ խայտ եւ պիստակ յայծեաց. (Ծն. ՟Լ. 33։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Գեղեցկախայտուց

Գորշախայտ

Խայտաբղետ

Խայտաբղէտ

Խայտաբղէտութիւն, ութեան

Խայտալից

Խայտախարիւ

Խայտակն

Խայտաճամուկ

Խայտամ, ացի

Խայտանք, նաց

Խայտապիսակ

Խայտառակ

Խայտառակաբար

Խայտառակամահ

Խայտառականք

Խայտառակեմ, եցի

Խայտառակեցուցանեմ, ուցի

Խայտառակութիւն, ութեան

Խայտացուցանեմ, ուցի

Voir tout