Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խանդաղատումն խանդաղատմունք
accusatif խանդաղատումն խանդաղատմունս
génitif խանդաղատման խանդաղատմանց
locatif խանդաղատման խանդաղատմունս
datif խանդաղատման խանդաղատմանց
ablatif խանդաղատմանէ խանդաղատմանց
instrumental խանդաղատմամբ խանդաղատմամբք