s.

an emetic.

s.

Խառնակ դեղ՝ մաքրողական կամ ործացուցիչ.

Ոմանք ծանրաստամոքք ի մարդկանէ յորժամ կամիցին ըմպել զխառնադեղսն (ա՛յլ ձ. զդառնադեղսն). (Ոսկ. պհ. կամ ապաշխ. ՟Ե։)