adj.

pronounced confusedly, indistinctly;

adv.

in a huddle, pell-mell.

adj. adv.

Քառնի խուռն ի դուրս բերեալ, նիւթապէս արտաբերեալ.

Ի սկզբանէ էր բանն. եւ բան՝ ոչ եթէ խառնարձակ իբրեւ զձայն ինչ ի շրթանց արձակեալ. (Սեբեր. ՟Ա։)