Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խառնափնդորումն խառնափնդորմունք
accusatif խառնափնդորումն խառնափնդորմունս
génitif խառնափնդորման խառնափնդորմանց
locatif խառնափնդորման խառնափնդորմունս
datif խառնափնդորման խառնափնդորմանց
ablatif խառնափնդորմանէ խառնափնդորմանց
instrumental խառնափնդորմամբ խառնափնդորմամբք