s.

rock.

s.

Քար ապառաժ կամ կարծր. վեմ. (պրս. խարա, սենկի խարէ, թ. գայա)

Ամենայն քար, կամ խարակ՝ յորժամ հասանէ ի մէջ ծովուն, զնոյն զգոյն առնու. (Վեցօր. ՟Է։ եւ Հին բռ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անպախարակելի

Խարակաձեւ

Խարակաձուկն, ձկան

Խարակեմ, եցի

Խարակիչ

Հինգճախարակեայ մեքենայ

Ճախարակ, աց

Ճախարակագործ, աց

Ճախարակաձեւ

Ճախարակաւոր

Ճախարակեայ

Ճախարակեմ, եցի

Նշխարակուժ

Ոչխարակ, աց

Պախարականք

Պախարակելի

Պախարակեմ, եցի

Պախարակութիւն, ութեան

Voir tout