s.

scoria, dross, slag.

s.

(որպէս ռմկ. գըրընթը)Աւելորդն կամ աղտն հալելի իրաց.

Խարամ է ժողովեալ փոշեհող, ի քուրայ աւելորդն հալմամբ ելանի. (Վանակ. յոբ. ՟Ի՟Ը. առ Լեհ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խարամանի, անւոյ

Voir tout