s.

file.

s.

ῤινή lima. Գործի խարտելոյ. երկաթ ատամնաւոր՝ որ մաշէ զայլ երկաթ.

Որ զդանակն հատանէ, խարտոց է. (Անյաղթ վերլծ. արիստ.։)

Խարտոցովք խարտել եւ կտրել։ Զորս ոչ կացին կտրել խարտոցովքն. (Փարպ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խարտոցախոտ

Խարտոցաձուկն, ձկան

Voir tout