s.

Խափուցանելն, իլն. խափնուլն.

Յեղջուրդ խոռի խրեցեալխափուցմամբ. (Մագ. ՟Լ։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խափուցումն խափուցմունք
accusatif խափուցումն խափուցմունս
génitif խափուցման խափուցմանց
locatif խափուցման խափուցմունս
datif խափուցման խափուցմանց
ablatif խափուցմանէ խափուցմանց
instrumental խափուցմամբ խափուցմամբք