s.

incense-box, censer.

s.

ԽԲԱՐԴԵԱՅ θυΐσκη thuribulum, acerra եւ mortariolum. գրի եւ ԽՄԲԱՐԴԵԱՅ. գուցէ լաւ եւս՝ Խփարդեայ. եբր. քաֆ. (լծ. թ. քապ) Տուփ. խնկաման. խնկարան.

Խբարդեայք արծաթիք քսան եւ ինն. (՟Ա. Եզր. ՟Բ. 13։)