vn.

to regard with a rancorous or malevolent eye, to detest, to hate, to envy.

չ.

Խեթիւ հայել. խոժոռ նայիլ. Դժկամիլ. զչարիլ. Մախալ. ծուռ նայիլ, հիանալ, նախանծիլ.

Սատանայ խենթացեալ ընդ սուրբ վարս նորա։ Հաշտեցաք ընդ խեթացօղ ազգն հ՟էից. (Վրք. հց. ՟Ժ՟Ա։ Երզն. մտթ.։)

կր.

Կամ իբր կր. Խոժոռութեամբ օտարանալ. աւրըւելով ետ կենալ.

Եթէ յապաւէնն ապաստանեցայց, յորմէ խեթացայ. (Նար. ՟Ի՟Դ.) (կամ իմա՛, որ խեթիւ հայեցաւ իբրեւ ի յանցաւոր)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խեթամ
դու խեթաս
նա խեթայ
մեք խեթամք
դուք խեթայք
նոքա խեթան
Imparfait
ես խեթայի
դու խեթայիր
նա խեթայր
մեք խեթայաք
դուք խեթայիք
նոքա խեթային
Aoriste
ես խեթացի
դու խեթացեր
նա խեթաց
մեք խեթացաք
դուք խեթացէք
նոքա խեթացին
Subjonctif
Présent
ես խեթայցեմ
դու խեթայցես
նա խեթայցէ
մեք խեթայցեմք
դուք խեթայցէք
նոքա խեթայցեն
Aoriste
ես խեթացից
դու խեթասցես
նա խեթասցէ
մեք խեթասցուք
դուք խեթասջիք
նոքա խեթասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խեթար
դուք մի՛ խեթայք
Impératif
դու խեթա՛
դուք խեթացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու խեթասջի՛ր
դուք խեթասջի՛ք