s.

butting, shock, clashing.

s.

խեթկելն, իլն. խայթումն.

Զարթուցանէ զմեզ յապաշխարութիւն, եւ ի խեթկումն սրտի. (Բրսղ. մրկ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խեթկումն խեթկմունք
accusatif խեթկումն խեթկմունս
génitif խեթկման խեթկմանց
locatif խեթկման խեթկմունս
datif խեթկման խեթկմանց
ablatif խեթկմանէ խեթկմանց
instrumental խեթկմամբ խեթկմամբք