s.

remorse, compunction.

s.

Խեթալն. խեթահարն գտանիլ. եւ Ցաւ սրտի ընդխեթիւ հայելն աստուծոյ, կամ ընդ խայթումն խղճի. սրտի խոստուկ.

Խզումն խեղդմանց, ընդարձակութիւն նեղութեանց. համառօտումն խեթմանց, հալածումն հեծութեանց. (Նար. ՟Ղ՟Բ։)

cf. ԽԻԹՈՒՄՆ։

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խեթումն խեթմունք
accusatif խեթումն խեթմունս
génitif խեթման խեթմանց
locatif խեթման խեթմունս
datif խեթման խեթմանց
ablatif խեթմանէ խեթմանց
instrumental խեթմամբ խեթմամբք