adj.

raving, mad, furious, frantic.

adj.

ոյր խելքն է ցնորեալ. խելայեղ. խելագր.

Խելացնոր աշակերտ նորա վարազվաղան. (Փարպ.։)

Եւ Խելագարական.

Ի խելացնոր կարծեաց յերազոց. (Ագաթ.։)

Յիմարեալք խելացնոր կարծեօք. (Յհ. կթ.։)

Խելացնոր դանդաղիւք երերէր. (Լծ. եւագր.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խելացնորեցուցանեմ, ուցի

Խելացնորիմ, րեցայ

Խելացնորութիւն, ութեան

Voir tout