cf. Խիղբ.

cf. ԽԻՂԲ.

Յորժամ զկուրծս բախես, յորժամ զձեռսդ խեղբ ծնկովդ արկանես. (Մակ.։)

Չար ցանկութիւն քո խեղբս արկեալ հարկեցոյց զքեզ՝ դնել զանձն քո. (Ղեւոնդ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խեղբիմ, եցայ

Voir tout