s.

Խեղդամահ առնելն. կամ լնելն.

Զմի ի ծառայից ի ծածուկ խարդաւանեալ խեղդամահութեամբ ընկենոյր ի գիշերի ի վիհ մեծ. (Յհ. կթ.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խեղդամահութիւն խեղդամահութիւնք
accusatif խեղդամահութիւն խեղդամահութիւնս
génitif խեղդամահութեան խեղդամահութեանց
locatif խեղդամահութեան խեղդամահութիւնս
datif խեղդամահութեան խեղդամահութեանց
ablatif խեղդամահութենէ խեղդամահութեանց
instrumental խեղդամահութեամբ խեղդամահութեամբք