s.

halter, rope;
bowstring;
gibbet, gallows.

s.

Գործի խեղդելոյ. խեղդ. պարան կախման. եւ Կախաղան.

Իբր զխեղդանէկախեալ. (Փիլ. նխ. ՟բ.։)

Երդումն խեղդան է անձին. (Մանդ. ՟Բ։)

Զխզելն ձեռօք եւ խեղդանաւ. (Սարկ. հանգ.։)

Առասանօք չարահնար պնդեալ, անրօք եւխեղդանօք (կամ խեխդանօք). (Վրդն. լս.։)

Ի ծանրանալն հատաւ չուանն խեղդանի նորա. (Բրսղ. մրկ.)

Ի խեղդանացն զմահն քան թէ թշնամանօք զկեանսն ընտրեցին. (Բրս. վաշխ.։)