adj.

barbarous;
— բարք, barbarity.

adj.

βαρβαρικός, βάρβαρος, , -ον barbaricus, barbarus, -a, -um. Բարբարոսական. վայրենի.

Անուն կամ յրջորջումն խժական. Խժական լեզու, կամ ազգ. (Խոր. ՟Ա. 5։ ՟Բ. 60։ ՟Գ. 54։ Նար. ՟Ղ՟Գ։)

Խժականաց եւ անզգաստից ատեցողացն զբարիս. (Յհ. կթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խժականութիւն, ութեան

Voir tout