adj.

bold, courageous, brave, manly, spirited, haughty.

adj.

(լծ. վստահ. պ. քիւսթախ) προλαμβάνων praesumtuosus. Համարձակ. յանձնապաստան (անձն եւ գործ). Խիզախն ի մարտի, խաջասիրտն ի պատերազմունս. (Ուռհ.։)

Վասն ջերմեռանդ սիրոյն, եւ խիզախ հաւատոյն. (Երզն. մտթ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խիզախեմ, եցի

Խիզախեցուցանեմ, ուցի

Խիզախիւն

Խիզախութիւն, ութեան

Խիզախումն, ման

Voir tout