va.

to embolden, to encourage, to inspirit, to give heart to.

ն.

Տալ խիզախել. վստահացուցանել. համարձակեցուցանել.

Եւ ի նախնիսն խիզախցուցանեն համարձակ տալ զանձինս ի նիջոց ծովուն. (Ոսկ. ես.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խիզախեցուցանեմ
դու խիզախեցուցանես
նա խիզախեցուցանէ
մեք խիզախեցուցանեմք
դուք խիզախեցուցանէք
նոքա խիզախեցուցանեն
Imparfait
ես խիզախեցուցանեի
դու խիզախեցուցանեիր
նա խիզախեցուցանէր
մեք խիզախեցուցանեաք
դուք խիզախեցուցանեիք
նոքա խիզախեցուցանեին
Aoriste
ես խիզախեցուցի
դու խիզախեցուցեր
նա խիզախեցոյց
մեք խիզախեցուցաք
դուք խիզախեցուցէք
նոքա խիզախեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խիզախեցուցանիցեմ
դու խիզախեցուցանիցես
նա խիզախեցուցանիցէ
մեք խիզախեցուցանիցեմք
դուք խիզախեցուցանիցէք
նոքա խիզախեցուցանիցեն
Aoriste
ես խիզախեցուցից
դու խիզախեցուսցես
նա խիզախեցուսցէ
մեք խիզախեցուսցուք
դուք խիզախեցուսցջիք
նոքա խիզախեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խիզախեցուցաներ
դուք մի՛ խիզախեցուցանէք
Impératif
դու խիզախեցո՛
դուք խիզախեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խիզախեցուցանիջիր
դուք խիզախեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խիզախեցուսջի՛ր
դուք խիզախեցուսջի՛ք