s.

a hut & its inhabitants.

s.

Բառ ռմկ. անշուք տուն, եւ ընտանիք.

Որպէս ի տաղաւարի եմք ի մարմնի բնակեալք, եւ խիզանի եմք բնակեալ յայս կեանս. (Ճ. ՟Թ.։) (պրս. քեազանէ՝ ձմերոց, տուն ձմերան։)