vn.

cf. Խլրտիմ.

ԽԼՐՏԱՄ ԽԼՐՏԱՆԱՄ. σαλεύομαι moveor, labefio. որ եւ ԽԼՐՏԻԼ. Շարժիլ մեղմոդ որպէս խլրտեալ. շարժլիլ. խաղալ. տատանիլ. դրդուիլ. ընդոստնուլ. (յն. սալէ՛ւօմէ).

Անդամք նորա մածեալք. եթէ զեղցէ ի վերայ նորա, ոչ խլրտասցէ. (Յոբ. ՟Խ՟Ա. 14։)

Խլրտայ ի շարժի. (Բրսղ. մրկ.։)

Ո՞վ է որ ճանաչէ զմիտս, եթէ ոչ բանն որ ելանէ ի նմանէ՝ նա է որ ի վերոյ է քան զմիտս. եւ ամենայն խորհուրդք խլրտան ի նմանէ. (Եփր. համաբ.։)

Կապեցաւ անհաւատութիւնն, եւ այլ կարէ խլրտալ։ Է՞ր վասն անկեալ ես ՛ն մէջ փչոց ախտիցդ առանց խլրտալոյ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. առակ.։)

Յաճման հասակին ախտ չարութեաննգործոց ցանկութեամբն հանդերձ երեւի խլրտալով ի մարմինն. (Երզն. մտթ.։)

Յորմէ բախմանէ ընդոստուցեալ խլրտնայր արծւն։ Խոյն յօշեալ խլրտանայր. (Մագ. ՟Լ՟Ե. ՟Հ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խլրտամ
դու խլրտաս
նա խլրտայ
մեք խլրտամք
դուք խլրտայք
նոքա խլրտան
Imparfait
ես խլրտայի
դու խլրտայիր
նա խլրտայր
մեք խլրտայաք
դուք խլրտայիք
նոքա խլրտային
Aoriste
ես խլրտացի
դու խլրտացեր
նա խլրտաց
մեք խլրտացաք
դուք խլրտացէք
նոքա խլրտացին
Subjonctif
Présent
ես խլրտայցեմ
դու խլրտայցես
նա խլրտայցէ
մեք խլրտայցեմք
դուք խլրտայցէք
նոքա խլրտայցեն
Aoriste
ես խլրտացից
դու խլրտասցես
նա խլրտասցէ
մեք խլրտասցուք
դուք խլրտասջիք
նոքա խլրտասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խլրտար
դուք մի՛ խլրտայք
Impératif
դու խլրտա՛
դուք խլրտացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու խլրտասջի՛ր
դուք խլրտասջի՛ք