vn.

cf. Խլրտիմ.

ԽԼՐՏԱՄ ԽԼՐՏԱՆԱՄ. σαλεύομαι moveor, labefio. որ եւ ԽԼՐՏԻԼ. Շարժիլ մեղմոդ որպէս խլրտեալ. շարժլիլ. խաղալ. տատանիլ. դրդուիլ. ընդոստնուլ. (յն. սալէ՛ւօմէ).

Անդամք նորա մածեալք. եթէ զեղցէ ի վերայ նորա, ոչ խլրտասցէ. (Յոբ. ՟Խ՟Ա. 14։)

Խլրտայ ի շարժի. (Բրսղ. մրկ.։)

Ո՞վ է որ ճանաչէ զմիտս, եթէ ոչ բանն որ ելանէ ի նմանէ՝ նա է որ ի վերոյ է քան զմիտս. եւ ամենայն խորհուրդք խլրտան ի նմանէ. (Եփր. համաբ.։)

Կապեցաւ անհաւատութիւնն, եւ այլ կարէ խլրտալ։ Է՞ր վասն անկեալ ես ՛ն մէջ փչոց ախտիցդ առանց խլրտալոյ. (Լմբ. սղ. եւ Լմբ. առակ.։)

Յաճման հասակին ախտ չարութեաննգործոց ցանկութեամբն հանդերձ երեւի խլրտալով ի մարմինն. (Երզն. մտթ.։)

Յորմէ բախմանէ ընդոստուցեալ խլրտնայր արծւն։ Խոյն յօշեալ խլրտանայր. (Մագ. ՟Լ՟Ե. ՟Հ՟Ե։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—անամ, ացայ

Voix Médio-Passive

Indicatif
Présent
ես խլրտանամ
դու խլրտանաս
նա խլրտանայ
մեք խլրտանամք
դուք խլրտանայք
նոքա խլրտանան
Imparfait
ես խլրտանայի
դու խլրտանայիր
նա խլրտանայր
մեք խլրտանայաք
դուք խլրտանայիք
նոքա խլրտանային
Aoriste
ես խլրտացայ
դու խլրտացար
նա խլրտացաւ
մեք խլրտացաք
դուք խլրտացայք
նոքա խլրտացան
Subjonctif
Présent
ես խլրտանայցեմ
դու խլրտանայցես
նա խլրտանայցէ
մեք խլրտանայցեմք
դուք խլրտանայցէք
նոքա խլրտանայցեն
Aoriste
ես խլրտացայց
դու խլրտասցիս
նա խլրտասցի
մեք խլրտասցուք
դուք խլրտասջիք
նոքա խլրտասցին
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խլրտանար
դուք մի՛ խլրտանայք
Impératif
դու խլրտացի՛ր
դուք խլրտացարո՛ւք
Exhortatif (thème du passé)
դու խլրտասջի՛ր
դուք խլրտասջի՛ք