s.

censure, criticism;
discussion, examination, research.

s.

στῆλος macula αἱτία causa, crimen, accusatio. Խիծ՝ այսինքն խիղճ կամ տխեղծութիւն բծի. Նիշ արատոյ. եւ Մեղսադրութիւն, ստգիւտ, սագտանք. երկբայութիւն յանցաւորութեան.

Զի մի՛ քայանայապետքն խծբիծս զայս յասելն, ընդ սիրելիս մեր. (Ոսկ. գծ.։ Խծբիծք չարեաց) (պոռնկաց). (Յճխ. ՟Ը։)

Մի՛ ամենայնի ցանկանայցես. ի բարեաց անտի ընտրեսջիր զխծբիծսն։ Յորժամ համարիջիր հաւատացեալ երեւալ, յորժամ ի խծբծաց ոգւոց ազատեալ իցես. (Եւագր. ՟Թ։)

Առանց խծբծի եւ առանցեպերանաց գեղեցկապէս կեցեալք. (Փիլ. իմաստն.։)

ԽԾԲԻԾ. ζήτημα quaestio. Յոյզ մանրազնին. խոյզ, եւ խնդիր. քննութիւն.

Որոշեաց (փիլոն) զգլուխս, որ քննին ի գիրս սրբոյս. եւ վասնխծբծիցն իսկ՝ որ են ի դպրութեան ելից, եւ վասն լուծանելոյ նոցա։ Ասաց եւ ճառս վասն խծբծիցն, եւ լուծանելոյ նոցա։ են գիրք միւս եւս իսկ նորինխծբծից. (Եւս. պտմ. ՟Բ. 18։ ՟Ե. 22։)

Զամենայն երկբայութիւն ի բաց եհաս, եւ զխծբիծ հակառակութեան վասն աւուրն յարութեան. (Լծ. ածաբ.։)

Ի բաց բառնայ զամենայն խծբիծ երկբայական. (Լմբ. հանգ.։)

(Վասն տօնի զատկին) դեռեւս երեւէրի տեղիս խծիծ իմն ըստ հին սովորութեանցն. (Տօնակ.։)

Ի կրկին միտս ձգի ասելն,

Եպերանաց խծբիծ, եւ խելագարութեան խնդիր. (Նար. ՟Խ՟Ը։)