s.

regent.

s.

Գլուխ խնամակալուած կամ հոգաբարձուած տէրութեան. իշխան իշխանաց.

Ցուցանէ խնամածուս իւրոյ թագաւորութեանն ... եւ խնամապետ զպերդիկկաս. (Պտմ. աղեքս.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խնամապետութիւն, ութեան

Voir tout