vn.

laugh, to rejoice, to leap with joy.

չ.

Խնծիղս առնել. խնծղիւք պարել. կայթել հանդերձ ծաղու.

Միթէ ի հարսանի՞ս խնծղայցես. (Ոսկ. ՟ա. տիմ. ՟Ը։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ամ, ացայ, ացի

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խնծղամ
դու խնծղաս
նա խնծղայ
մեք խնծղամք
դուք խնծղայք
նոքա խնծղան
Imparfait
ես խնծղայի
դու խնծղայիր
նա խնծղայր
մեք խնծղայաք
դուք խնծղայիք
նոքա խնծղային
Aoriste
ես խնծղացի
դու խնծղացեր
նա խնծղաց
մեք խնծղացաք
դուք խնծղացէք
նոքա խնծղացին
Subjonctif
Présent
ես խնծղայցեմ
դու խնծղայցես
նա խնծղայցէ
մեք խնծղայցեմք
դուք խնծղայցէք
նոքա խնծղայցեն
Aoriste
ես խնծղացից
դու խնծղասցես
նա խնծղասցէ
մեք խնծղասցուք
դուք խնծղասջիք
նոքա խնծղասցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խնծղար
դուք մի՛ խնծղայք
Impératif
դու խնծղա՛
դուք խնծղացէ՛ք
Exhortatif (thème du passé)
դու խնծղասջի՛ր
դուք խնծղասջի՛ք