s.

incense-box;
censer.

s.

θυΐσκη mortariolum. Խնկաման. խնկոց.

Խնկարանս ոսկեղէնս եւ արծաթեղէնս. (՟Բ. Մնաց. ՟Ի՟Դ. 14։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
Singulier Pluriel
nominatif խնկարան խնկարանք
accusatif խնկարան խնկարանս
génitif խնկարանի խնկարանաց
locatif խնկարանի խնկարանս
datif խնկարանի խնկարանաց
ablatif խնկարանէ խնկարանաց
instrumental խնկարանաւ խնկարանաւք