s.

filth, dirt, muck, mire, mud;

fig.

filth, obscenity, villany, wantonness;
ի —ի՝ ընդ — թաւալիլ, to get splashed, to be bemired, covered with mud;
—ք պղծութեանց, defilement;
—ք միմեանց, sodomites.

s.

ԽՈՀԵՐ βόρβορος coenum. եւ բայիւ βορβορούμαι in coeno volutor. գրի եւ ԽՈԽԵՐ. Գայռ. գեռ. տիղմ գարշ. ցեխ գռեհաց. հոտած ցեխ.

Ընդ խոհէր թաթաւիմք, զի զայս ասեմք. սակայն վասն ձեր ասեմք, զի մի՛ դուք գիտութեամբ ի խոհեր հերեսիովտացն անկանիցիք։ Մի՛ մերձենար ի խոխերն, զի դու մի՛ խոհերաւն թաւալցիս. (Կոչ. ՟Զ։)

Ի խոհերի աստ յայսմիկ աստէն թաւալել իբրեւ զորդունս ի տղմի. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 2։)

Զասորոց զանտիոքայ զանանց եւ զանկոխ հրապարակսն ի խոհերացն եւ ի տղմոցն. (Խոր. ՟Բ. 24։)

Նմանութեամբ՝ Ամենայն ինչ գարշ. գարշութիւն.

կամ ըստ (Հին բռ.)

Խոհեր. զեղծ եւ պիղծ գործ։

Ընթադրեալ զխոհերս չարին շրջոյց զխայթոց մահու. (Խոր. հռիփս.։)

Ծանակութիւնս ... Խոհերս. (Յհ. իմ. պաւլ.։)

Զքոյսն խոհերս բազմամասնեայս. (Նար. ՟Խ՟Ե։)

(Իսկ (Կոչ. ՟Զ. հին տպ.)

Ի խոհեր բանից անտի. չի՛ք ի ձեռ. եւ ո ի տպ. ըստ ճճ. եւ ո՛չ ի յն. այլ է յաւելուած ախմար գրչի կամ տպողի։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Խոհերական

Խոհերանոց

Voir tout