adv.

humbly, submissively.

adv.

ταπεινῶς humiliter φιλιφρόνως benigne, humaniter. Խոնարհութեամբ. ցածութեամբ. պարկեշտութեամբ. մարդասիրապէս.

Կազմէ դարձեալ խոնարհաբար վասն տկարութեան լսողացն։ Խոնարհաբար եւ հանդարտապէս ասէր։ Տե՛ս զիարդ խոնարհաբար ընդունի զնա՝ լուանալով զոտս նորա. (Ոսկ. յհ. ՟Ա. 39։ ՟Բ. 24։)

Խոնարհաբար հետեւիս հայցել. (Մագ. ՟Ի՟Թ։)

ԽՈՆԱՐՀԱԲԱՐ առեալ զտեղի. (Շ. խոստ.։)