adj.

humid, damp, wet, moist;

s.

humidity.

adj. s.

ὐγρός humidus. Նայ. թօնուտ. ջրի. հիւթաւոր. գիճին. գէճ. դալար. լոյծ. եւ Խոնաւ հիւթ. գիճութիւն. թաց, ջրոտ, եւ թացութիւն.

Զմարմինս կազմեաց ի ցամաքէ, ի խոնաւոյ. ի ջերմոյ եւ ի ցրտոյ։ Ի չորից նիւթոց զերեւելիսս եցոյց, խոնաւ եւ ցամաք, ցուրտ եւ ջերմ. (Յճխ. ՟Ժ՟Դ. եւ ՟Դ։)

Չորին եւ խոնաւին։ Չորին եւ խոնաւ կերակրոյ. (Նիւս. բն.։)

Որպէս ի վերայ խոնաւից է տեսանել. (Խոսր.։)

Խոնաւ բնութիւն։ Խոնաւ զօրութիւն քմաց. (Առ որս. ՟Է։ Նար. ՟Ի՟Գ։)

Խոնաւ ջղօքն եւ նեարդիւքն զոսկերս արար վայելչապէս. (Կոչ. ՟Դ։)

Վասն հեղգ պղերգութեան, եւ խոնաւ կենաց. (Փիլ. լին.։)

Չորութեան եւ խոնաւոյ՝ առ երկրին գործաւորութիւն. (Խոր. ՟Գ. 62։)

Լուծանեալ էր ի գէճ խոնաւոյ անտի. (Եղիշ. ՟Ը։)

Այլ կամ անկեալ յախտըս խորին, ի գուբ տղմոյ գէճ խոնաւին. (Յիսուս որդի.։)

Ամենայն ծնօղ նախ խոնաւ կերակրով տածէ զմանկունս իւր. (Մխ. ապար.։)

Ի խոնաւժամանակի. (Տօնակ.։)

Warning, for now, these are the entries' title sharing the same character string regardless of its position, not the entries sharing the same root.

Mots dérivés

Անխոնաւ

Խոնաւալից

Խոնաւալոյծ

Խոնաւական

Խոնաւայոյզք, յուզից

Խոնաւանամ, ացայ

Խոնաւաչափ, ի

Խոնաւաչափական

Խոնաւաչափութիւն, ութեան

Խոնաւարար

Խոնաւացոյց

Խոնաւեմ, եցի

Խոնաւեցուցանեմ, ուցի

Խոնաւութիւն, ութեան

Խոնաւուտ

Օդախոնաւ

Voir tout