np.

Khosrovidukht.

Դուստր խոսրովու, իբր յատուկ անուն.

Սան նորա խոսրովիդուխտ կուսան ամեստ։ Քեռ իւրոյ խոսրովիդխտոյ. (Խոր. ՟Բ. 79. 87։)

Ինքն թագաւորն տրդատ քերբն խոսրովիդխտաւ. (Ագաթ.։)