va.

cf. Խոտորեմ.

ԽՈՏՈՐԵՄ ԽՈՏՈՐԵՑՈՒՑԱՆԵՄ. ἑκκλίνω, ἁποκλίνω declino, incino πλαγιάζω obliquo, diverto διαστρέφω, ἑκστρέφω perverto, everto πλανάω seduco. Հանել արտաքոյ ուղւոյ. իմի կողմն տանել. դարձուցանել. շեղել. մէկ դի տանիլ, քաշիլ, դարձընիլ.

Խոտորեա՛ զոտն քո ի շաւղաց նոցա. (Առակ. ՟Ա. 15։)

Խոտորացոյց զնա յովաբ ի կողմանց դրանն խօսել ընդ նմա։ Խոտորեցոյցզտապանակն ի տունաբեդդարայ. (՟Բ. Թագ. ՟Գ. 18. ՟Զ. 14։)

Խոտորեցուցին զչարս իւրեանց՝ չհայել յերկիրս։ Խոտորեցուցին զլսելիս իւրեանց. (Դան. ՟Ժ՟Գ. 9։ Երեմ. ՟Ժ՟Ա. 8։)

Խոտորեցուցանէ զունկն իւր, զիմի՛լուիցէ օրինաց. (Առակ. ՟Ի՟Ը. 9։)

Խոտորեցուցանել զոտն ի ար ճանապարհացն. (Սարգ. ՟ա. պ. ՟Է։)

Կամ թիւրել. յեղաշրջել. ստերիւրել. ծռել.

Խոտորել զիրաւունս. (Ել. ՟Ի՟Գ. 2. 6։ Օր. ՟Ի՟Դ. 17։ ՟Ի՟Է։ 11։ Առակ. ՟Ժ՟Ը. 5։ Ես. ՟Ի՟Թ. 21։ Ամովս. ՟Զ. 31։)

Խոտորեցոյց զսիրտ իւր ի տեառնէ աստուծոյ կսրայէլի. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ա. 9։)

Մանաւանդ Մոլորեցուցանել. մոլորցընել

Խոտորէիք զսիրտ արդարոյն անիրաւութեամբ. (Եզեկ. ՟ժգ. 22։)

Խոտորեցուցին զտկարս ի ճանապարհէ արդարութեան. (Յոբ. ՟Ի՟Դ. 4։)

Խոտորեցուցին կանայքնորա զսիրտ նորա։ Զայսպիսի զիմաստուն եւ զմեծ թագաւոր խոտորեցուցին եւյանցուցին. (՟Գ. Թագ. ՟Ժ՟Ա. 3։ Նեեմ. ՟Ժ՟Գ. 26։)

Զի մի՛ խոտորեցուսցեն զտունդ իսրայէլի ըստ օտարացելոց սրտից իւրեանց յինէն ի գնացս իւրեանց. (Եզեկ. ՟Ժ՟Դ. 5։)

Որք մովսեսի այնքանեաց արուեստից ոչ անսացին, եւ զհարսն խոտորեցին. (Մագ. ՟Ի՟Ե։)

Իսկ (Ածազգ. ՟Ժ՟Բ.)

Եթէ ոք խոտորէ զօրէնսն զմարգարէսն. ընթերցի՛ր ըստ յն. խոտէ։

Ոչ կամաց խոտորեցուցանել զնա. (Շ. մտթ.։)

Զժողովուրդն խոտորեցուցանէին. (Իգն.։)

Warning, the forms presented in the tables below may not be evidenced in classical texts. The hypothetical forms will soon be indicated as such.
—ուցանեմ

Voix Active

Indicatif
Présent
ես խոտորեցուցանեմ
դու խոտորեցուցանես
նա խոտորեցուցանէ
մեք խոտորեցուցանեմք
դուք խոտորեցուցանէք
նոքա խոտորեցուցանեն
Imparfait
ես խոտորեցուցանեի
դու խոտորեցուցանեիր
նա խոտորեցուցանէր
մեք խոտորեցուցանեաք
դուք խոտորեցուցանեիք
նոքա խոտորեցուցանեին
Aoriste
ես խոտորեցուցի
դու խոտորեցուցեր
նա խոտորեցոյց
մեք խոտորեցուցաք
դուք խոտորեցուցէք
նոքա խոտորեցուցին
Subjonctif
Présent
ես խոտորեցուցանիցեմ
դու խոտորեցուցանիցես
նա խոտորեցուցանիցէ
մեք խոտորեցուցանիցեմք
դուք խոտորեցուցանիցէք
նոքա խոտորեցուցանիցեն
Aoriste
ես խոտորեցուցից
դու խոտորեցուսցես
նա խոտորեցուսցէ
մեք խոտորեցուսցուք
դուք խոտորեցուսցջիք
նոքա խոտորեցուսցեն
Formes d'impératif
Prohibitif
դու մի՛ խոտորեցուցաներ
դուք մի՛ խոտորեցուցանէք
Impératif
դու խոտորեցո՛
դուք խոտորեցուցէ՛ք
Exhortatif (thème du présent)
դու խոտորեցուցանիջիր
դուք խոտորեցուցանիջիք
Exhortatif (thème du passé)
դու խոտորեցուսջի՛ր
դուք խոտորեցուսջի՛ք